Info

Lume Terra voortaan ook op 'Ik koop Belgisch!'

Kijk op https://ikkoopbelgisch.be/ voor meer Belgische ontwerpers, kunstenaars, merken en bedrijven.

Door Belgisch te kopen, steun je de lokale economie én creatieven van hier!

 

Speciale voorwaarden voor begrafenisondernemers, crematoria en voortverkopers. 

Special conditions for undertakers, crematoria and resellers. 

Conditions particulières pour les pompes funèbres, les crématoires et les revendeurs. 

Sonderkonditionen für Bestatter, Krematorien und Wiederverkäufer.  

 

Vraag hier uw kortingscode aan. Vermeld BTW-nummer en website.

Demandez ici votre code de réduction.  Indiquer le numéro de TVA et votre site internet.

Ask here for your discount code.  State VAT number and website.

Fragen Sie hier nach Ihrem Rabattcode.  USt-IdNr. und Website angeben.

 

 

Algemene voorwaarden

 

1. ALGEMENE BEPALINGEN
Keramiekatelier Lume Terra CommV

Commanditaire Vennootschap

Zaakvoerster Kari Peeters
Ter Heydelaan 440 bus 1
info@lumeterraceramics.com

Keramiekatelier Lume Terra CommV is enkel gebonden door haar eigen orderbevestiging of factuur en onderstaande voorwaarden.

2. PRIJS, BETALING & ONLINE BESTELLING
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro, inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Bestellingen worden verzonden met BPost.

In de verzendkosten zijn ook de verpakkingskosten verrekend.

Wij rekenen geen verzendkosten op de urnen.

Exclusieve verpakkingen, zoals op de site te zien zijn,  worden niet opgestuurd. Deze verpakkingen voldoen niet voor verzending van de urnen. Ze zijn enkel verkrijgbaar bij afhaling.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Tegenover elke door de klant geplaatste bestelling, staat er een betalingsverplichting.

Bestellingen worden verzonden na ontvangst van betaling.  Wanneer er binnen de 14 dagen na plaatsing van de bestelling, geen betaling door ons wordt ontvangen, is Lume Terra CommV gerechtigd om de bestelling te annuleren en kunnen we het bestelde artikel opnieuw te koop aanbieden op onze website.

Betaling gebeurt rechtstreeks via 'Mollie' op onze rekening. Mollie biedt verschillende betalingsmogelijkheden. Tot betaling van de goederen blijft Lume Terra CommV eigenaar van de goederen.

Lume Terra CommV is ten alle tijde gerechtigd een bestelling te weigeren, om redenen wanneer de verkoop of de  koper enige schade kan toebrengen aan de vennootschap.

Lume Terra CommV heeft ten allen tijde het recht om een aankoop te annuleren, ook na ontvangst van betaling of deelbetaling. In dit geval zal  het reeds betaalde bedrag,  binnen de 30 dagen na annulering van de bestelling, teruggestort worden naar de rekening waar de storting overgemaakt werd.

3. AANBOD
Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Lume Terra CommV niet.  De vennootschap is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Wij maken uitsluitend artisanale, handgemaakte objecten waardoor deze lichte verschillen vertonen ten opzichte van elkaar. De foto’s van de website zijn voorbeelden en niet bindend,  aangezien elk product uniek is. Wanneer er bij aantal slechts '1 stuk' vermeld staat, wil dit dan ook zeggen dat het een uniek stuk is. Er kunnen meerdere stuks van dit product gemaakt worden, mits dat kleine afwijkingen in gewicht, afmetingen en kleur toegestaan zijn. De beschrijving van het product is een indicatie en geen vaste waarde. Heeft u vragen over onze producten, kunt u deze via ons contactformulier aan ons stellen. We nemen dan zo snel mogelijk met u contact op.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Lume Terra CommV en wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Wij zijn niet  aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten op deze site.

4. LEVERINGSVOORWAARDEN
Wij gaan steeds uit van een verzending van de bestelling. Na mailcontact kan uw bestelling ook afgehaald worden op bovenstaand adres. Er dient immers een afspraak gemaakt te worden via onze contactpagina en de mail geldt dan als bewijs van afspraak. 

Wij verzenden de goederen, indien mogelijk, nog de dag van ontvangst van uw betaling. In het weekend worden er geen bestellingen verzonden. Keramische producten verzenden wij zonder extra verzendkosten, indien binnen Europa.  De levering gebeurt door BPost of één van hun onderaannemers. De verzendkosten voor andere dan de keramische producten, worden bepaald door BPost. Wij rekenen wel een kleine meerprijs voor verpakking en het brengen van het pakje naar een BPostpunt. 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Wij verwittigen de klant wanneer het niet mogelijk is om binnen deze termijn te leveren en zoeken naar een oplossing die aan de verwachtingen van de klant tegemoetkomt. Lume Terra CommV is niet verantwoordelijk voor mogelijke vertragingen bij BPost.

Artikelen besteld via deze webshop worden geleverd in heel Europa, met uitzondering van de UK. Voor UK dienen er aparte afspraken gemaakt te worden in verband met de invoerrechten van de goederen.

De gekochte goederen worden vervoerd of verzonden op risico van de klant. Lume Terra CommV  zorgt voor de nodige bescherming en verpakking bij verzending.

Wanneer u bij levering een beschadiging of een tekortkoming vaststelt, dient u dit onverwijld aan ons te melden via onze contactpagina.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Lume Terra CommV. 

6. GARANTIE
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Lume Terra Comm zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 2 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

7. HERROEPINGSRECHT
De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag “van sluiting van de overeenkomst”

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Lume Terra CommV Ter Heydelaan 440 bus 1 te 2100 Deurne,  via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of mail info@lumeterraceramics.com) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor ook gebruikmaken van het contactformulier, maar is hiertoe niet verplicht.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Lume Terra.CommV heeft meegedeeld, terugzenden of na afspraak overhandigen op het adres van de vennootschap. 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

De klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Lume Terra CommV  zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering heeft ondergaan door het gebruik van de klant zal dit ten laste van de klant in rekening worden gebracht.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal de vennootschap alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Lume Terra CommV  op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan de vennootschap wachten met de terugbetaling totdat ze alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

9. KLANTENDIENST
Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk of per e-mail bij ons toekomen binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen.

10. PRIVACY

Zaakvoerster Kari Peeters,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande privacyverklaring. 

CONTACTGEGEVENS

Lume Terra CommV

Zaakvoerster Kari Peeters

Ter Heydelaan 440 bus 1

2100 Deurne - Antwerpen

België

BTW: BE 0646.684.449

steeds bereikbaar via de contactpagina, 

Om praktische redenen is het atelier telefonisch niet bereikbaar.

Mails worden dagelijks beantwoord en mogelijks wordt er dan telefonisch contact met u opgenomen.

Privacy

Door gebruik te maken van onze diensten verwerken wij de door u verstrekte persoonsgegevens zoals uw naam en voornaam, adres, telefoonnummer en e-mail. Deze gegevens worden voor generlei doeleinden aan derden verstrekt enkel indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze onderlinge overeenkomst. Hiermee wordt dan bv. BPost, Sendcloud of de betalingsinstellingen waarmee we een overeenkomt hebben. Of indien wij een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens kenbaar te maken. Uw gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan reclamebureaus of firma's die uit zijn op het bekomen van persoonsgegevens van particulieren of bedrijven.

Wij verzamelen geen gegevens van jongeren, jonger dan 16 jaar. Dit is door ons echter niet te controleren en we vragen u, mocht uw kind zich op onze site aangemeld hebben, om ons dit te melden zodat wij deze gegevens kunnen verwijderen. Dit kan via onze contactpagina.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen via het aanmaken van een account op onze website. Deze gegevens kunt u ten allen tijden aanpassen of verwijderen. Lume Terra CommV kan deze gegevens ook opvragen en inzien en verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lume Terra CommV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens eenvoudig via onze contactpagina aan ons melden. Wij geven dan zo snel mogelijk gevolg aan uw aanvraag.

Mocht u enige twijfel hebben over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan of wanneer u maar een vermoeden heeft van misbruik van uw gegevens, kunt u dit ook via de contactpagina bij ons aankaarten. Wij nemen dan zo snel mogelijk telefonisch contact met u op om naar een voor u aanvaardbare oplossing te zoeken.

WAARVOOR GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

  • Voor de verzending van de door u bestelde goederen
  • Om uw betaling af te handelen
  • Om contact met u op te nemen over uw bestelling
  • Het aanmaken van een account op onze site
  • Voor wettelijk verplichte doeleinden
  • Om u op de hoogte te houden van acties, tentoonstellingen en beurzen

BEWAREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst en wettelijk bepaald voor gegevens met betrekking tot boekhoudkundige/fiscale verwerkingen (7 jaar). 

COOKIES

Wij gebruiken voor onze website technische, functionele cookies en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk voor de technische werking en de optimalisatie van onze website en voor uw gebruiksgemak, uw voorkeursinstellingen worden bewaard.  

Wanneer u niet wenst dat onze site gebruikmaakt van cookies, kunt u deze instellingen wijzigen.